26FEB2020 DcMoto GFM925AL TAMAN STAPOK , KUCHING , SARAWAK , KOTA SAMARAHAN , BAU , SERIAN